ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์


 
รหัส ชื่อ สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ กลุ่มสาระ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
011 นาย ประสิทธิ์ ชาญศิริ 70267 ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ -
012 นาง พิศมัย ไสยลักษณ์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ -
104 นาง ทองปอน แน่นชารี 110208 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
106 น.ส. วิมลรัตน์ ปัดตาเนย์ 106183 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
109 น.ส. ปิยะฉัตร ปินะเล 70283 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
112 นาง นิชาภา ธนะสีลังกูร 69004 ครู - ภาษาไทย
113 น.ส. พรรวินท์ ผลชื่น ครู - ภาษาไทย
114 น.ส. สายฝน พรมดี ครู - ภาษาไทย
201 น.ส. ชูศรี ปะสังคะเต 70280 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
203 นาย ชัยวัฒน์ สุบัติคำ 70285 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
204 นาง มลิวรรณ พวงจำปี 133782 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
209 นาย สุขศิลป์ ชมภูพาน 69167 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
210 นาง ธราภรณ์ กันหา 5978 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
211 น.ส. วิภาภรณ์ อินง้อง 70272 ครู - คณิตศาสตร์
213 น.ส. นงลักษณ์ ปราบเมย ครู - คณิตศาสตร์
215 นาง อุทัยทิพ ครองสนั่น ครู - คณิตศาสตร์
216 น.ส. จิตกมล โคตทองหลาง - ครู - คณิตศาสตร์
217 นาย วรภัทร สกุลไทย - ครูผู้ช่วย - คณิตศาสตร์
218 นาย ยุทธพล มหามาตร - ครู - คณิตศาสตร์
301 นาง อำมร จัตุชัย 60143 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
303 น.ส. กชพร แสงสุริยา 70271 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
305 นาง อมรรัตน์ นินทราช 16646 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
307 นาง ฐานิดา สอนหนูน้อย 431303 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
311 น.ส. จุรีรัตน์ จวงสมุทร 49842 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
313 น.ส. สายยนต์ เทเวลา 15735 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
314 นาย ศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ 70278 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
315 ดร. ชรินรัตน์ ลดาวัลย์ 70294 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
319 น.ส. เยาวลักษณ์ บุตรศรี 17254 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
321 น.ส. ภัคภิรมย์ เพียนอก 30074 ครู - วิทยาศาสตร์
322 นาง ประดับ ยอดมาลี 21097 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
323 น.ส. ศุภลักษมี พลเสนา 70291 ครู - วิทยาศาสตร์
325 นาย พงศวัฒน์ สีลาดเลา ครู - วิทยาศาสตร์
326 น.ส. จิรัชยา ศรีรงไชย ครู - วิทยาศาสตร์
327 นาง นิศารัตน์ ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
328 นาย สมาน ลาภูธร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
401 ดร. ศักรินทร์ จัตุชัย 118571 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ
409 นาง สุขณิชชา ปินะถา 106177 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษาฯ
411 นาง มยุรี ศรีวงษา 117381 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษาฯ
412 นาง มาลัย สุปฏิ 8092 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ
413 นาง นิพาพร บัวคำ 1120 ครู - สังคมศึกษาฯ
415 น.ส. ณัฏฐนันท์     ศิลสัตย์ ครู - สังคมศึกษาฯ
416 นาย ตณุภัทร รังมาตย์ ครู - สังคมศึกษาฯ
451 นาง กานต์พิชญา สินเธาว์ พนักงานราชการ - การงานอาชีพฯ
502 นาย มนต์สวรรค์ วันระหัส 833 ครู ชำนาญการ สุขศึกษาฯ
504 นาง สมทรง ลาหนองแคน 70295 ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาฯ
506 นาง นิศากร ศรีบัว 1274 ครู - สุขศึกษาฯ
507 นาย พรคิด ถือมาลา ครู - สุขศึกษาฯ
602 นาง สุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
603 น.ส. ศิริรัตน์ จำเริญรักษ์ ครู - ศิลปะ
651 นาย พรมมา ประทังวา - พนักงานราชการ - ศิลปะ
704 นาง บังอร นนท์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ
707 นาง ศุภวรรณ นียากร ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ
708 นาง สุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู - การงานอาชีพฯ
709 นาย อุทิศ นนทวงษา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพฯ
711 น.ส. ธนัญญา สุหา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพฯ
751 น.ส. เนตรนภาพร มงคลพิศ - พนักงานราชการ - การงานอาชีพฯ
752 นาย พิจักษณ์ สุทธิเภท - พนักงานราชการ - การงานอาชีพฯ
802 นาง จารุพักตร์ ทวีรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
803 นาง หทัยรัตน์ พรมมากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
804 น.ส. ตาราไตร จะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
805 นาง ปรีชาภรณ์ อาณารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
806 นาย รักศักดิ์ ไสยลักษณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
807 น.ส. ศุภวรรณ บัวบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
809 นาย ปิยะ แก้วหลวง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
812 นาย สมคิด สิงห์สวัสดิ์ ครู - ภาษาต่างประเทศ
813 น.ส. นารีรัตน์ ประพาศพงษ์ ครู - ภาษาต่างประเทศ
856 น.ส. สุธิดา สีลาโคตร ครูอัตราจ้าง - ภาษาต่างประเทศ