ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ปรับปรุงข้อมูล >> 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.)

***โปรดอ่านหมายเหตุ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
กิจกรรม 1 = ชุมนุม , กิจกรรม 2 = แนะแนว , กิจกรรม 3 = กิจกรรมเครื่องแบบ
หมายเหตุ : 1.  ผลการเรียนยังไม่เป็นทางการ โปรดตรวจสอบกับรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) จากครูที่ปรึกษาอีกครั้งตอนเปิดภาคเรียน
                  2.  ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายคน กำลังอยู่ในช่วงจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

Relate