ภาษา th A-AA+
 • Login

  ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

 • Forgot
 • Register
 • Login With Facebook

บุคลากรประจำกลุ่มงาน

ฝ่ายอำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานหลักสูตรสถานศึกษา/ตารางเรียน-ตารางสอน/เว็บไซต์โรงเรียน/งานสำมะโนนักเรียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา/ตารางเรียน-ตารางสอน/เว็บไซต์โรงเรียน/งานสำมะโนนักเรียน

 • thumbnail

  นางนิภาพร บัวคำ

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา/งานจัดตารางเรียน-ตารางสอน

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศการจัดการศึกษา วิจัยและเรียนร่วม

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศ วิจัยและเรียนร่วม

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศ วิจัยและเรียนร่วม

 • thumbnail

  นางนิชาภา ธนะสีลังกูร

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศ วิจัยและเรียนร่วม

 • thumbnail

  นางสาวโบตั๋น คุณวงค์

  พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

งานวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  หัวหน้างานวัดผล-ประเมินผล / นายทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล-ประเมินผล

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล-ประเมินผล

งานแนะแนวการศึกษา ส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา ส่งเสริมด้านวิชาการ

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา งานสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร

  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

งานส่งเสริม พัฒนางานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ