ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ห้องเรียนพิเศษ SEM)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
  หน้าสรุปจำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น
ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียน คลิ๊กที่รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ
 งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

Update @ 2562-06-069: 14.30 น.