ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 T201 : นางสาวชูศรี ปะสังคะเต
 T203 : นายชัยวัฒน์  สุบัติคำ
 T204 : นางมลิวรรณ พวงจำปี
 T207 : ดร.เสถียร  พะโยธร
 T209 : นายสุขศิลป์  ชมภูพาน
 T210 : นางธราภรณ์  กันหา
 T211 : นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง
 T212 : นางสาวนิสารัตน์  เถาว์ชาลี
 T213 : นางสาวนงลักษณ์  ปราบเมย
 T214 : นางสาวนิตยา  ศิริวาปีวงค์
 T215 : นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 T216 : นางสาวจิตกมล  โคตรทองหลาง

 T401 : ดร.ศักรินทร์  จัตุชัย
 T409 : นางสุขณิชชา  ปินะถา
 T411 : นางสาวมยุรี  ชิณวัง
 T412 : นางมาลัย  สุปฏิ
 T413 : นางสาวนิภาพร โคจันดี
 T415 : นางสาวณัฏฐนันท์  ศิลสัตย์
 T416 : นายตนุภัทร  รังมาตย์
 T451 : นางศุภัชยา  สินเธาว์

 T602 : นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา
 T603 : นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์
 T651 : นายพรมมา  ประทังวา

 T301 : นางอำมร  จัตุชัย
 T303 : นางสาวกชพร แสงสุริยา
 T305 : นางอมรรัตน์ นินทราช
 T307 : นางฐานิดา สอนหนูน้อย
 T311 : นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร
 T313 : นางสาวสายยนต์ เทเวลา
 T314 : นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ
 T315 : ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์
 T318 : นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน
 T319 : นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี
 T321 : นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก
 T322 : นางประดับ ยอดมาลี
 T323 : นางสาวศุภลักษมี พลเสนา
 T324 : นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนา
 T325 : นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

 T704 : นางบังอร  นนท์ตา
 T707 : นางศุภวรรณ นียากร
 T708 : นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ
 T709 : นายอุทิศ นนทวงษา
 T710 : นายพยนต์ บุญเพ็ง
 T751 : นางสาวเนตรนภาพร  มงคลพิศ
 T752 : นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

 T901 : นางสาววัชรี ชารีชื่น
 T902 : นายธนบดี ไพศาลวัน