ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 
T301 : นางอำมร จัตุชัย T201 : นางสาวชูศรี  ปะสังคะเต T801 : นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำ
T303 : นางสาวกัลณัฐ แสงสุริยา T203 : นายชัยวัฒน์  สุบัติคำ T802 : นางจารุพักตร์  ทวีรัตน์
T305 : นางอมรรัตน์ นินทราช T204 : นางมลิวรรณ  พวงจำปี T803 : นางหทัยรัตน์  พรมมากุล
T307 : นางฐานิดา สอนหนูน้อย T207 : นายเสถียร  พะโยธร T804 : นางสาวตาราไตร  จะดี
T311 : นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร T209 : นายสุขศิลป์  ชมภูพาน T805 : นางปรีชาภรณ์  อาณารัตน์
T313 : นางสาวสายยนต์ เทเวลา T210 : นางธราภรณ์  กันหา T806 : นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์
T314 : นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ T211 : นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง T807 : นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่น
T315 : ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์ T212 : นางสาวนิสารัตน์  เถาว์ชาลี T809 : นายปิยะ แก้วหลวง
T316 : นางวารุณี แสนบุตรดา T213 : นางสาวนงลักษณ์  ปราบเมย T811 : นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์
T318 : นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน T214 : นางสาวนิตยา  ศิริวาปีวงศ์ T812 : นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์
T319 : นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรศรี T260 : นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น T813 : นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
T321 : นางสาวภัคภิรมย์  เพียนอก T261 : นางสาววลีรัตน์ วงเวียน T853 : Mr.Hayama Hiroyasu
T322 : นางสาวประดับ ตันตะวาโย T854 : Mr.Paul Andrew Berry
T323 : นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา T701 : นางนิตยา วิบูลย์คำ T855 : Mr.Michael Delos Reyes Abrenilla
T324 : นางสาวภัทรภิญญา  ปักการะนา T704 : นางบังอร  นนท์ตา
T707 : นางศุภวรรณ นียากร
T401 : ดร.ศักรินทร์  จัตุชัย T708 : นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ T101 : นางรติยา แสนหะวานนท์
T409 : นางแพรวไพรินทร์  ปินะถา T709 : นายอุทิศ นนทวงษา T104 : นางทองปอน แน่นชารี
T411 : นางสาวมยุรี  ชิณวัง T751 : นางสาวเนตรนภาพร  มงคลพิศ T106 : นางสาววิมลรัตน์  ปัดตาเนย์
T412 : นางมาลัย  สุปฏิ T752 : นายพิจักษณ์ สุทธิเภท T107 : นางนภัทร  แช่มไล่
T413 : นางสาวนิพาพร  โคจันดี T407 : นายพยนต์  บุญเพ็ง T109 : นางสาวปิยะฉัตร  ปินะเล
T414 : นายกิตติราช  วิภักดิ์ T111 : นางฐิตารีย์  กิตติธราสัณห์
T415 : นางสาวณัฏฐนันท์  ศิลสัตย์ T502 : นายมนต์สวรรค์  วันระหัส T112 : นางนิชาภา  ธนะสีลังกูร
T451 : นางศุภัชยา สินเธาว์ T504 : นางสมทรง ลาหนองแคน
T505 : นายพงศธร  กันชัย T602 : นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา
T901 : นางสาววัชรี ชารีชื่น T506 : นางนิศากร  ศรีบัว T603 : นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
T651 : นายพรมมา  ประทังวา
T654 : นางสาวภคอร  ภูมิศรีจันทร์
 
TSC1 : นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ TBI1 : นางสาวนฤมล แทนไธสง TMU1 : นายณัฐพล เตชะลือ TPH1 : นางสาววรรณวิสา จันทร์โสภา
TSC2 : นางสาวสุขใจ ดรสีเนตร TBI2 : นางสาวนันทนา การร้อย TPH2 : นางสาวกมลพร ทักษิณ
TPH3 : นางสาวปภัสสร พุ่มเนียม
นายศิริพงษ์  ไพรลิน TPH4 : นางสาวธนารักษ์ แสงกะลา

ปรับปรุงข้อมูล -
งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์