ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 T301 : นางอำมร  จัตุชัย
 T303 : นางสาวกชพร แสงสุริยา
 T305 : นางอมรรัตน์ นินทราช
 T307 : นางฐานิดา สอนหนูน้อย
 T311 : นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร
 T313 : นางสาวสายยนต์ เทเวลา
 T314 : นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ
 T315 : ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์
 T319 : นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี
 T321 : นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก
 T322 : นางประดับ ยอดมาลี
 T323 : นางสาวศุภลักษมี พลเสนา
 T325 : นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา
 T326 : นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย
 T327 : นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 T328 : นายสมาน  ลาภูธร

 T704 : นางบังอร  นนท์ตา
 T707 : นางศุภวรรณ นียากร
 T708 : นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ
 T709 : นายอุทิศ นนทวงษา
 T711 : นางสาวธนัญญา  สุหา
 
T751 : นางสาวเนตรนภาพร  มงคลพิศ
 T752 : นายพิจักษณ์ สุทธิเภท
 T451 : นางกานต์พิชญา  สินเธาว์