ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

^