ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ม.6

1
^