ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

งานพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา/งานจัดตารางเรียน-ตารางสอน

 • thumbnail

  นางนิภาพร บัวคำ

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา งานสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูนย์

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานสารสนเทศสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานสารสนเทศสถานศึกษา

งานทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล/นายทะเบียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  เจ้าหน้าที่วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย

  เจ้าหน้าที่วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (SEM)

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง

  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  เลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษ SEM

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศและวิจัย

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  หัวหน้างานพัฒนากระบวนการนิเทศและวิจัย

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูนย์

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศและวิจัย

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศและวิจัย

งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นายยุทธพล มหามาตร

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวมิ่งขวัญ ชอบบุญ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นางอุทัยทิพ ครองสนั่น

  หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาวดี ทุมพร

  บรรณารักษ์

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้/งานเรียนรวม

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  หัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ คุณเวียน

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวโบตั๋น คุณวงษ์

  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม

งานกิจกรรมนักเรียน

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน

งานส่งเสริม พัฒนางานธุรการและเลขานุการกลุ่มงาน

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวโบตั๋น คุณวงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

^