ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

^