การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
                     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ผู้ศึกษา           นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ
        การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต เพื่อศึกษาความคงทนหลังการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต สิ้นสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา สุ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) และห้องเรียนที่สุ่มมาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวนนักเรียน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจำหน่วย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะแต่ละเล่มเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ประกอบด้วยแบบทดสอบ ก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ซึ่งกำหนดเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t – test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 85.77/87.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8008 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8008 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.08
4. ความคงทนในการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนทันทีและการทดสอบสิ้นสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

Relate

^