ร่างข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED

ร่างข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED

ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference  :  TOR)
   เอกสารประกวด ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง  เลขที่  ๑./๒๕๖๐
            งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ  LED จำนวน  ๒  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    ตามประกาศเลขที่  ๑/๒๕๖๐
 
        ลงวันที่      ๑๖      เดือน   ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๖๐ 

<<รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่>>
 

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^