ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์


นายบวร สุวรรณธาดา
ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2518 - 2529
 
นายชูเกียรติ ทองอาสน์
อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2529-2534
 
นายวีระ พรหมภักดี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2534-2535
         

นายจำนงค์ อาศิรวัจน์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2535-2536
 
นายทองม้วน สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2536-2538
 
นายพินิจ พระศรี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2538-2542
         

นายประกาย บัตรศิริมงคล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2542-2543
 
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-2547
 
นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2547-2550
         

นายมนูญ  เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2550-2555
 
นายสุรเชษฐ์ ช่างถม
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2555-2558
 
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2558-2561
         
   
นายประสิทธิ์ ชาญศิริ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
   
         
         
         
^