บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิชาภา ธนะสีลังกูร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธราภรณ์ กันหา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง

  ครู

 • thumbnail

  นางอุทัยทิพ ครองสนั่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง

  ครู

 • thumbnail

  นายวรภัทร สกุลไทย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธพล มหามาตร

  ครู

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฐานิดา สอนหนูน้อย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางประดับ ยอดมาลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก

  ครู

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย

  ครู

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางมยุรี ศรีวงษา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์

  ครู

 • thumbnail

  นายตนุภัทร รังมาตย์

  ครู

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมนต์สวรรค์ วันระหัส

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิศากร ศรีบัว

  ครู

 • thumbnail

  นายพรคิด ถือมาลา

  ครู

กลุ่มสาระศิลปะ

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์

  ครู

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา พรมคุณ

  ครู

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครูผู้ช่วย

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวมนฤดี บุบผามาลา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวโบตั๋น คุณวงค์

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ[ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์]

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ[ค.บ.ดนตรีศึกษา]

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ[วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์]

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ[ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม]

 • thumbnail

  นางอรวรรยา วรรณพฤกษ์

  พนักงานราชการ

พนักงานบริการ-ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายจันทร์ดี ปักกาโล

  ช่างปูนชั้น 4

 • thumbnail

  นายดุสิต สีหาบุญทัน

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ อัปมระกา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสวาส สีหาโบราณ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสุภาพร แพงสาย

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุชาดา สีหาบุญทอง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ ภูชะดา

  แม่บ้าน

^