บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ[ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์]

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ[ค.บ.ดนตรีศึกษา]

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ[วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์]

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ[ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม]

 • thumbnail

  นางสาวมีนา จรัสใส

  พนักงานราชการ[บรรณารักษ์]

 • thumbnail

  นางสาวสุธิดา สีลาโคตร

  ครูอัตราจ้าง[ภาษาจีน]

^