ประกาศ!! ผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ!! ผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562


##การจัดห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการมอบตัวเข้าศึกษาต่อแล้ว เนื่องจากจำนวนคนที่มามอบตัวเข้าศึกษาต่อไม่ครบตามจำนวน 
หรือจำนวนคนที่เข้าเรียนโครงการทวิศึกษาเพิ่มขึ้นหรือลดลง

Relate

^