ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5

ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5


ผู้ได้รับรางวัลแจ้งการเข้ารับรางวัลที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 0813529265
รับรางวัลวันที่ 20 พ.ย. 62 รายงานตัว7.00-8.00 น.รับรางวัลที่อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์
ผู้ได้รับรางวัลตรวจสอบรายชื่อแล้วหากรายชื่อผิดแจ้งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^