บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

พนักงานบริการ-ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายจันทร์ดี ปักกาโล

  ช่างปูนชั้น 4

 • thumbnail

  นายดุสิต สีหาบุญทัน

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ อัปมระกา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสวาส สีหาโบราณ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสุภาพร แพงสาย

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุชาดา สีหาบุญทอง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ ภูชะดา

  แม่บ้าน

^