บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฐานิดา สอนหนูน้อย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางประดับ ยอดมาลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก

  ครู

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย

  ครู

^