คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

   
นายจรัญ แทนหลาบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ
   
         

นายสุดสาคร ค่ายหนองสวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายจำนงค์ ประเสริฐโส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายปรีดา นียากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
         

นายบุญเติม  บุญเพ็ชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายประสิทธิ์  พูลวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นางนภาพร  ดาวยันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
         

นายโสภา  ทวีรัตน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
 


พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์
ผู้แทนพระภิกษุ
กรรมการ

 
นายทองสุข  ทุมมี
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
         

นายคำตัน  ปัตตาเคสา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
 
นางรัติยา  ปัดตาลาโพธิ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
 
นางโสภนา  ปัดตาลาโพธิ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
         

นางจารุพักตร์  ทวีรัตน์
ผู้แทนครู
กรรมการ
     
นายประสิทธิ์  ชาญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
^