อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ประวัติโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

"โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์"
    ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 9 ถ.กลางเมือง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 71 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2517 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนาดูน (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี) เป็นที่เรียน
นายบวร สุวรรณธาดา
ผู้บริหารคนแรก
> ปี พ.ศ.2528
        โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530 (พ.ศ.2531)
> ปี พ.ศ.2552
        โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ เงินรางวัล 100,000 บาท โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
^