ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ยินดีต้อนรับ

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/pdf.png ค่ารักษาพยาบาลด้านหลัง [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 5

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/pdf.png ค่ารักษาพยาบาลด้านหน้า [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 2

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/pdf.png การศึกษาบุตรด้านหลัง [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/pdf.png การศึกษาบุตรด้านหน้า [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 8

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้เงิน [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 29

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/doc.png รายงานเดินทาง [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 91

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความ-ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 30

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความ-ขออนุมัติเงินยืม [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 19

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png แบบใบสำคัญรับเงิน [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/doc.png ใบยืมเงินไปราชการ [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 25

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png แบบขอใช้เงินสวัสดิการ [09 ก.ค. 2559] ดาวน์โหลด 15

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png แบบใบสำคัญรับเงิน [12 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 27

http://www.ndps.ac.th/person-budget/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อ [21 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 12