| ประกาศนโยบายการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

^