| ประวัติโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

นายบวร สุวรรณธาดา ผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์คนแรก

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพ.ศ. 2517 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนาดูน (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี) เป็นที่เรียนปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ และได้ถือเอาวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายบวร สุวรรณธาดา เป็นผู้บริหารคนแรก ในตำแหน่งครูใหญ่ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518 - 2529) มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกในปีการศึกษา 2519

ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530

ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ เงินรางวัล 100,000 บาท โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

^