บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายเฉลิมชัย สืบสุนทร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ คุณเวียน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอุทัยทิพ แสนมาโนช

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรภัทร สกุลไทย

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูณย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววาสนา ศิลา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวฐานิดา เชื้อนิจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลพงศ์ไพบูลย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี ศรีวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายตนุภัทร รังมาตย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสมประสงค์ ศิลสัตย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพรคิด ถือมาลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ศิริ บุพเต

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวรัชนีกร สุภาษา

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา พรมคุณ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ รุ่งจันเหนือ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ พลเสน

  ครูผู้ช่วย

^