อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  ดร.ไพทูล พรมมากุล

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ คุณเวียน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุทัยทิพ ครองสนั่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง

  ครู

 • thumbnail

  นายวรภัทร สกุลไทย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธพล มหามาตร

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูนย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวฐานิดา เชื้อนิจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนัญญา เกตุมาลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครู

 • thumbnail

  นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี ศรีวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายตณุภัทร รังมาตย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสมประสงค์ ศิลสัตย์

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมนต์สวรรค์ วันระหัส

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพรคิด ถือมาลา

  ครู

กลุ่มสาระศิลปะ

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ศิริ บุพเต

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัชนีกร สุภาษา

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา พรมคุณ

  ครู

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกวีภัทร ชื่นใจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ รุ่งจันเหนือ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ พลเสน

  ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ [ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์]

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ [ค.บ.ดนตรีศึกษา]

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ [วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์]

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ [ศษ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม]

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ จันทร์พรม

  ครูอัตราจ้าง [ศษ.บ.ภาษาจีน]

สนับสนุนการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวโบตั๋น คุณวงษ์

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ครูชาวต่างชาติ

 • thumbnail

  Mr.Gwaro Onserio Lucas

  From Kenya

 • thumbnail

  Mr.Ajong Gabriel

  From Cameroon

พนักงานบริการ/ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายจันทร์ดี ปักกาโล

  ช่างปูน ขั้น 4

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ อัปมระกา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายบุญถิ่น ป้อมยาหยับ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสวาท สีหาโบราณ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายไพศาล อัปมะโท

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ ภูชะดา

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุภาพร แพงสาย

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุธาดา สีหาบุญทอง

  แม่บ้าน

^