บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ รุ่งจันเหนือ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ ทินราด

  ครูผู้ช่วย

^