อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ [ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์]

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ [ค.บ.ดนตรีศึกษา]

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ [วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์]

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ [ศษ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม]

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ จันทร์พรม

  ครูอัตราจ้าง [ศษ.บ.ภาษาจีน]

^