อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

^