อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

^