บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ คุณเวียน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

^