บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอุทัยทิพ แสนมาโนช

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรภัทร สกุลไทย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศศิกมล ธรรมกุล

  ครูผู้ช่วย

^