บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูณย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววาสนา ศิลา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวฐานิดา เชื้อนิจ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลพงศ์ไพบูลย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวดี จันทร์นามอม

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

^