บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี ศรีวงษา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายตนุภัทร รังมาตย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสมประสงค์ ศิลสัตย์

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

^