บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายพรคิด ถือมาลา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศรัณยพงษ์ เหล่าทองสาร

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

^