อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

 • thumbnail

  นายบวร สุวรรณธาดา

  ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ [พ.ศ.2518-2529]

 • thumbnail

  นายชูเกียรติ ทองอาสน์

  อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2529-2534]

 • thumbnail

  นายวีระ พรหมภักดี

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2534-2535]

 • thumbnail

  นายจำนงค์ อาศิรวัจน์

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2535-2536]

 • thumbnail

  นายทองม้วน สิงห์สู่ถ้ำ

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2536-2538]

 • thumbnail

  นายพินิจ พระศรี

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2538-2542]

 • thumbnail

  นายประกาย บัตรศิริมงคล

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2542-2543]

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ มุ่งชู

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2543-2547]

 • thumbnail

  นายพิศิษฐ์ วรรณศรี

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2547-2550]

 • thumbnail

  ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2550-2555]

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ ช่างถม

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2555-2558]

 • thumbnail

  นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2558-2561]

 • thumbnail

  ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2561-2563]

 • thumbnail

  ดร.ไพทูล พรมมากุล

  ผู้อำนวยการ [พ.ศ.2563-ปัจจุบัน]

^