| การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

^